(ยินดีต้อนรับ) ทีมผู้ตรวจติดตามภายใน จากโรงพยาบาลในจังหวัดสระแก้ว

โครงการห้องปฏิบัติการก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO 15189 กิจกรรม “ตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 15189 /ISO 15190 ” วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์