พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภายในศูนย์การแพทย์ฯ

พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ (หัวหน้าทีม) พร้อมด้วยคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภายในศูนย์การแพทย์ฯ ลงเยี่ยมสื่อสาร ให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ Surveillance Survey ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 (เยี่ยมหน่วยงานฝ่ายการพยาบาล และหน่วยงานคลินิก ในระหว่างวันที่ 5-18 มกราคม 2560)