โครงการรวมพลัง ฟันเฟืองศูนย์การแพทย์ฯ (OD)

นายแพทย์จิรายุทธ จันทร์มา รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการรวมพลัง ฟันเฟืองศูนย์การแพทย์ฯ (OD) พร้อมทั้งเข้าฐานกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ และ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด นครนายก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560