(กิจกรรมเสริมสร้างวินัยให้กับบุคลากร) โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โครงการรวมพลังฟันเฟืองศูนย์การแพทย์ฯ (OD) (กิจกรรมเสริมสร้างวินัยให้กับบุคลากร) โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560