โครงสร้างผู้บริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ

ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ
รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริหาร

รศ.นพ.วิชิต  วิริยะโรจน์
รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์
รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการ ฯ
 
ฝ่ายการแพทย์

พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ
รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นพ.รณชิต บุญประเสริฐ
รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการ ฯ 
ฝ่ายกิจการพิเศษ

ดร.ประภาดา วัชรนาถ
รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายการพยาบาล

นางสาวอัมพร  บุญบุตร
รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริการ