โครงสร้างผู้บริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย
ผู้อำนวยการ

1485227818358

ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

1485227939668

นพ.ชวินทร์ สุวรรณฉัตรชัย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

123

ดร.ประภาดา วัชรนาถ
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายการพยาบาล

นางสาวอัมพร  บุญบุตร
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายบริการ