Contact : 02-649-5000 ต่อ 4221

E-Mail : jantimac@g.swu.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ยามาระตี จัยสิน

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.วิทยา จอมอุย

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคาร 15 ชั้น 2 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 4910

Social Media

Facebook
LINE official