องค์กรที่ร่วมงาน

องค์กรที่ร่วมงาน

ชมรมคิดดีมีสุข ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส

ชมรมผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชมรมคนเลิกบุหรี่ มศว.

สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะหวาย อ.ปากพลี จังหวัดนครนายก

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอปากพลี

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก