พิธีเปิด “ศูนย์อโรคยาคลินิก หมู่ 6 บึงศาล”

เรือโทภัทรชัย ขันธหิรัญ นายอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ศูนย์การเรียนรู้อโรคยาคลินิกและลานกีฬาฟ้าใสต้านภัยบุหรี่ และพิธีเปิด “ศูนย์อโรคยาคลินิก หมู่ 6 บึงศาล” โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้อโรคยาคลินิก คลินิกชุมชน ส่งเสริมการป้องกันโรคเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้แก่ชุมชน คนในชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและเสริมสร้างให้ชุมชนปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เลิกบุหรี่สำเร็จ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ณ ลานกีฬา หมู่ 6 ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันที่ 11 เมษายน 2560