ปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 27 วันที่ 18 เม.ย. 60

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 27 โดยมี ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ , ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ,
ผู้บริหาร, หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมโอวาทและพิธีระลึกพระคุณและอำลาอาจารย์ ของนิสิตแพทย์รุ่นที่ 27 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ Theatre room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 18 เมษายน 2560