โครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะ

โครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรภายใน มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนรวมชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560