ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ เนื่อง ในวันสถาปนาครบรอบ 32 ปี ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาแพทยศาสตร์ในศตวรรษ ที่ 21 และ Service and Health Promotion to Excellence” ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก ที่มาบรรยายเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ซึ่งมีแพทย์ นิสิตแพทย์ พยาบาล และผู้เข้าร่วมจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ภายนอก ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2560