ผศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2560

ผศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์ WFME โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2560