ในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับพานไหว้ครู จากนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เนื่องในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อแสดงความเคารพ นอบน้อม ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 21 กันยายน 2560