ใบสมัครงาน และเอกสารที่เตรียมเมื่อมาสมัครงาน

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

   imagesL0AOTVZ8 

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1  สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript), สำเนาใบปริญญาบัตร พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย  

2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  1 ปี จำนวน 1 รูป

3  สำเนาบัตรประชาชน   สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อตัว กรณีเพศชายแนบหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร กรณีสมรสแนบทะเบียนสมรส

4  หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(เฉพาะตำแหน่งทางการแพทย์และพยาบาล  หรือตำแหน่งอื่นที่กฏหมายกำหนดให้มีใบประกอบวิชาชีพ)