พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2559

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1.ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาสูงสุด คลินิก ได้แก่ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2.ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาสูงสุด พรีคลินิก ได้แก่ ภาควิชาสรีรวิทยา
3.ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาสูงสุด พรีคลินิก ได้แก่ ภาควิชาเภสัชวิทยา
4.พัฒนาการของคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุด ได้แก่ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
5.คะแนนสัดส่วนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
6.คะแนนประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสูงสุด ได้แก่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
7.คะแนนสัดส่วนผลงานทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์สูงสุด ได้แก่ ภาควิชาอายุรศาสตร์
8.คะแนนสัดส่วนผลงานทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์สูงสุด ได้แก่ ภาควิชาชีวเคมี
9 สัดส่วนของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์สูงสุด ได้แก่ ภาควิชาสรีรวิทยา
ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 27 กันยายน 2560