โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา

งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา มีการบรรยายธรรมะ เรื่อง หัวข้อ (ชีวิตงดงามตามรอยธรรม 9 คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9)
โดยพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ร่มอารามธรรมสถาน (คลอง 10) อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ณ Convention room อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 28 กันยายน 2560