รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์ นักเทคนิคการแพทย์

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

 

  1. นางสาวขนิษฐา อุทิศ
  2. นางสาวณัฐธิดา ผิวจันทร์
 • วัน เวลา และสถานที่สอบ  สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น   ณ ห้องประชุม ชั้น 3  อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

 

 • ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์

 1. ผู้สอบจะต้องมาให้ทันตามกำหนดเวลา และจะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ เรียกชื่อให้เข้าสัมภาษณ์ โดยจะเรียกเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก หรือตามตารางรายละเอียดการกำหนดการสอบ ผู้ที่มาไม่ทัน หรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อ กรรมการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 2. กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเวลาอาจเกี่ยวเนื่องกับการสอบคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบได้
 3. เมื่อผู้สอบถูกเรียกชื่อให้มาลงลายมือชื่อเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 4. ผู้สอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย การกระทำการใดๆ อันไม่เหมาะสมในระหว่างสอบสัมภาษณ์อาจมีผลกระทบต่อการสอบสัมภาษณ์