ผลการสอบทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวนวพรรณ รัตนภักดีกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                 สำรอง

                 นางสาวศุภาพัชร ตรีเทพจุลยากูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 ให้ผู้ที่ผ่านการได้รับการคัดเลือกรอรับหนังสือแจ้งกำหนดวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานจากศูนย์การแพทย์ฯ

คณะแพทยศาสตร์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561