ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มศว เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มศว เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี ที่เข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายแนะแนวทางการศึกษาต่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด ณ theatre Room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว วันที่ 12 ธันวาคม 2560