โครงการ “การป้องกัน การติดเชื้อ Airborne จากการทำงาน”

ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการ “การป้องกัน การติดเชื้อ Airborne จากการทำงาน” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความปลอดภัยจากการติดเชื้อ Airborne ยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 5B ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว วันที่ 12 ธันวาคม 2560