ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจร

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจร เพื่อกำหนดนโยบายและการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ พยาบาล และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2560