ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก Cop RM

แพทย์หญิงรัชพร ทวีรุจจนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก Cop RM “แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำบัญชีความเสี่ยงและแผนควบคุมประจำปี 2561” (ครั้งที่1 กลุ่มฝ่ายการพยาบาล) ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2560