ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริภา ช้างศิริกุลชัย รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาศึกษาดูงานศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตระดับภูมิภาคอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไต พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงาน ณ งานล้างไตทางช่องท้อง ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 21 ธันวาคม 2560