MSMC Run For Love 2018 โครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระยะทาง 5.1 Km.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม MSMC Run For Love 2018 โครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระยะทาง 5.1 Km. วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.00 – 08.00 น.ณ ลานราชพฤกษ์ ศูนย์การแพทย์ฯ และเส้นทางภายใน มศว องครักษ์