ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากคุณทรง จำปาเกิดทรัพย์ และนางจำปา แซ่ก๊วย พร้อมครอบครัว เพื่อเข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ ในนามศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณไว้ ณ โอกาสนี้ วันที่ 12 มกราคม 2561