ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมโครงการการกำจัดขยะฐานศูนย์แบบมีส่วนร่วม จำนวน 4 รุ่น

ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมโครงการการกำจัดขยะฐานศูนย์แบบมีส่วนร่วม จำนวน 4 รุ่น ณ Convention Room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ในวัน เวลา ที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานอาชีวอนามัย โทร.10703