ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ รับมอบบริจาคน้ำยาวิทยาศาสตร์

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ รับมอบบริจาคน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 57 รายการ เป็นจำนวนเงิน 2,150,486 (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) จากบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการศูนย์การแพทย์ฯ ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ในนามศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณไว้ ณ โอกาสนี้ วันที่ 4 เมษายน 2561