อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ACLS Provider Course ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560

ด้วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ACLS  Provider Course
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องเรียน PBL ชั้น 3  อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน  ท่านละ 5,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอมราภรณ์ ประเสริฐสังข์  และคุณชนุพร งามอาการ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่  E-mail : ngakran@hotmail.com  หรือ Fax  037-395084