ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่งผลงานเข้าร่วมที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท ) จำนวน 4 ผลงาน
1) พัฒนาระบบการรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร
2) ตรวจสอบสิทธิ 4.0 “ลุงตู้ 4 in 1”
3) การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์
4) ระบบการจัดการข้อมูลครุภัฑณ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเป็นผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 “สร้างสรรค์ พัฒนา เพื่อประชาคมอุดมศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่