ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นำเสนอผลงาน งานมหกรรมคุณภาพแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2560 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) ได้มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง ตรวจสอบสิทธิ์ 4.0 “ลุงตู้ 4 in 1” ของงานสิทธิประโยชน์และกองทุนสุขภาพเหมาจ่าย นำเสนอโดย คุณอัมพร บุญบุตร หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ฯ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงานเรื่อง การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์ ของงานทรัพยากรมนุษย์ นำเสนอโดย ดร.เกษทิพย์ ปลื้มวงษ์ หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ผลงานเรื่อง การจัดการข้อมูลครุภัณฑ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอโดย คุณเฉลิม สุวรรณะ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ