ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ในหัวข้อการบรรยาย
“ The Role of Genetic and Epigenetic in the Screening and Prevention of Type 2 Diabetes” วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น. -16.00 น. ณ World Ballroom C, 23rd Floor เซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

111

S__12017666

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบีียน

Prince2