ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (ACLS Provider Course)

คณะกรรมการกู้ชีวิต ศูนย์การแพทย์ ฯ ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (ACLS Provider Course)
วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียน PBL ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว

p01

p02