การจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์ “เรื่อง การเรียนการสอนผ่านระบบ IT และการพัฒนาคลังข้อสอบ”

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ และการจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์ “เรื่อง การเรียนการสอนผ่านระบบ IT และการพัฒนาคลังข้อสอบ” โดยมี นายแพทย์อมรินทร์ นาควิเชียร อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนรวมชั้น 6 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561