โครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะ ที่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานฯ

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะ ที่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานฯ โดยมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมาให้ความรู้ต่างๆ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561