โครงการการนำระบบ Lean Management มาใช้ในการพัฒนางาน 

ฝ่ายประกันคุณภาพ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่จัดโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ การนำระบบ Lean Management มาใช้ในการพัฒนางาน

จากเดิม ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์
เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะพทยศาสตร์ องครักษ์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมฯ ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ

http://www.med.swu.ac.th/qms/images/downloadd/lean%20edit%202.pdf