รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ดูรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  เวลา 13.00 น 

ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ  ชั้น 6

อาคารศูนย์การแพทย์ฯ  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก