กำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่เลือกศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ รอบที่ 1

 

กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม 2A   ชั้น 2  อาคารคณะแพทยศาสตร์  

อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก

 

 

หนังสือเชิญแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ  สอบสัมภาษณ์