โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว เรื่อง “การจัดการความรู้ : จากปัจจุบันสู่…อนาคต”

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว เรื่อง “การจัดการความรู้ : จากปัจจุบันสู่…อนาคต” โดยมี ดร.บุญดี บุญญากิจ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 และห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 20 มกราคม 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์