ผลการสอบสัมภาษณ์ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

                 อันดับที่ 1.  นางสาวกมลลักษณ์  ตุรงค์สมบูรณ์      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                 อันดับที่ 2.  นายโตยธร  อิการาชิ                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 สำรอง

                 ลำดับ 1. นางสาวไอริณ  ลักษมีกีรติกุล                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                 ลำดับ 2. นายธนากร  เครือโสภณ                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                 ลำดับ 3. นางสาวสุปวีณ์  รุ่งสว่าง                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 ลำดับ 4. นางสาวภัชชเนตร  เอมเอี่ยม                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                 ลำดับ 5. นายปริญญา  แก้ววงศ์วัฒนา                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                 ลำดับ 6. นางสาวปัญณาธร  ปิตภัทรกุล                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 ลำดับ 7. นางสาวปทิตา  อริยะชาญเมธา               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ