ผลการสอบทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2561 รอบ 2

นางสาวไอริณ  ลักษมีกีรติกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

สำรอง

นายธนากร  เครือโสภณ                                 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ