ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย

ด้วยงานเวชสถิติและเวชระเบียน ได้รับอนุมัติให้ทำลายประวัติการรักษาของผู้ป่วย