ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

นางสาวมนัสศวรร  ใจเย็น

             

             สำรอง

                 ลำดับ 1.  นางสาวจันทิมา  พลนิยม

                 ลำดับ 2.  นางสาวจินตนา  บินซาฟีอี

                 ลำดับ 3.  นางสาวมินตา  ประหัส

                 ลำดับ 4.  นางรสสุคนธ์  เวียงนนท์

                 ลำดับ 5.  นางสาวศศินา  ตานี

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปเขียนเอกสารรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ  ห้องงานทรัพยากรมนุษย์   ชั้น 4  อาคารคณะแพทยศาสตร์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  ภายในวันที่  19  เมษายน พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนำเอกสารเพื่อเข้ารับการรายงานตัว ดังนี้