รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. นายอาทิตย์ บุญมีพิพิธ

2. นายวรากร แว่นแก้ว

3. นายวรกต ยุพงษ์

 

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 13.00  น 

ณ  ห้องประชุมงานคอมพิวเตอร์    ชั้น 4 

อาคารคณะแพทยศาสตร์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนาย