ผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อันดับที่ 1.  นายอาทิพย์  บุญมีพิพิธ

อันดับที่ 2.  นายวรกต  ยุพงษ์

                 สำรอง

                 นายวรากร  แว่นแก้ว

 

ตำแหน่งพนักงานบริการ

นายรุ่งวิทย์  ทองแท่ง