รับสมัครสรรหาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการสรรหา

ใบสมัคร

 

หมายเหตุ  ให้ดำเนินการส่งหลักฐานภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

 

 

ผลการสรรหาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา ฯ  ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562  ได้แก่

 

นางสาวเปมิกา  จิวจินดา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ