รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และพนักบริการ(พนักงานประจำห้องผู้ป่วย)