พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน ณ ห้อง Convention Room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 16 เมษายน 2563