ผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล ประจำหน่วยงานรังสี

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งพยาบาล ประจำหน่วยงานรังสีวิทยา

 

นางสุวิมล  นิกรกูล

สำรอง

นางสาวทัตติยา  เพียรสร้าง