ประชาสัมพันธ์ การทำประกันสุขภาพ – อุบัติเหตุกลุ่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย คู่สมรส และบุตร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เป็นระยะเวลา 1 ปี
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

โดยบุคลากรดำเนินการยืนยันแผนประกันตนเอง คู่สมรส และบุตร
ผ่านระบบประกันสุขภาพกลุ่ม (SWU Health Care) >> https://bit.ly/2FfOLSi
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

ระบบประกันสุขภาพกลุ่มจะปิดระบบ
ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.
ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถแก้ไขการเลือกแผนการประกันได้

กรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยต้องเชื่อมต่อ VPN ก่อนเข้าใช้งาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่องานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
โทร. 15633, 15725

เอกสารแนบประชาสัมพันธ์