ผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ทั้งนี้  ให้ติดต่อ  งานทรัพยากรมนุษย์  เพื่อขอใบส่งตัวเพื่อตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน  เพื่อยื่นขอตรวจและ

ขอใบรับรองแพทย์  ณ  คลินิกรักษาโรคทั่วไป (GP)  ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์ฯ